Copyright

COPYRIGHT / AUTEURSRECHTEN TITEL 

De rechten met betrekking tot Wonen Landelijke Stijl en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij DPG Media en/of haar groepsmaatschappijen. DPG Media behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website Wonen Landelijke Stijl en andere digitale Wonen Landelijke Stijl-uitgaven berusten uitsluitend bij DPG Media en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPG Media is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke,  niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining – met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins – is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

DPG Media heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van DPG Media, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.